Onze visie

De potentie van voedselbosbouw

Ondergrond gelooft dat voedselbosbouw de potentie heeft uit te groeien tot een werkelijk duurzame vorm van voedselproductie en dat die potentie nader moet worden onderzocht en uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast ziet Ondergrond een belangrijke rol voor eetbaar groen op basis van voedselbosprincipes in het temperen van van klimaatverandering en van haar gevolgen (zoals hitte, droogte en extreme regenbuien) en het leveren van andere ecosysteemdiensten die bijdragen aan een duurzame, gezonde en leefbare stad.

Voedselboslocaties in en om de stad

Ondergrond heeft als doel zoveel mogelijk duurzaam, eetbaar, multifunctioneel groen landschap te bewerkstelligen, ontworpen en beheerd volgens voedselbosprincipes. Dit doen we zowel in en rondom de stad, als op het platteland. In de stad is de ruimte beperkt, maar het bereik is enorm. In het platteland is er genoeg plekvoor productie, maar slecht enkelen komen het ervaren. Juist daarom leggen wij expliciet de link tussen beiden. Door het vertellen van het verhaal van het voedselbos, gekoppeld aan de beleving van het zien, proeven, ruiken en voelen, versterken we de band tussen stad en land, tussen consument en product, en tussen mens en natuur. Gerealiseerde voedselbossen en eetbaar groene plekken in en om de stad zijn hierin essentieel.

Korte- en langetermijnperspectief

Ondergrond streeft naar een wereld waarin de leefomgeving op duurzame, ecologische manier voorziet in onze basisbehoeften. De mens is een hierin een vanzelfsprekend onderdeel van het natuurlijke systeem van de aarde. We combineren actie op korte termijn, het initiëren, realiseren en beheren van voedselbossen, met een langetermijnstrategie om deze voedselbossen te integreren in de maatschappij en de samenleving meer als een voedselbos te laten functioneren. We werken in de praktijk aan haalbare oplossingen in het hier en nu, maar we denken in decennia, generaties vooruit. Al onze activiteiten staan in het teken van dit langetermijnperspectief.

Samenhang

Ondergrond is daarbij de voedingsbodem waarin deze activiteiten in relatie tot elkaar worden gebracht en elkaar versterken. We ontwikkelen alternatieve vormen van economie, ondersteunen een inclusieve samenleving en onderzoeken concrete oplossingen om dit in de praktijk te brengen. We delen kennis en bieden educatie aan een brede groep mensen met kansen om door te groeien naar een professionele functie.

Hiermee vormen we een stevige en gezonde ondergrond voor een groeiend en productief ecosysteem waarin onze voedselboslocaties zich kunnen ontwikkelen tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun omgeving en ieder zijn rol speelt en zich nuttig, bewust en betrokken voelt.

Samenwerking

We ontwikkelen onze voedselboslocaties met een breed palet aan partners. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken, zowel professioneel als vrijwillig. Enerzijds bieden we maatgemaakte groene oplossingen voor een tal van stedelijke problemen. Hierbij helpen we uiteenlopende partijen met advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie. Anderzijds bieden we onze vrijwilligers een interne opleiding en voor wie dat wil en kan een betaalde baan. Met ons brede educatieprogramma kan een breed publiek leren over alle facetten van voedselbossen en andere vormen van eetbaar landschap. Verder delen we zoveel mogelijk kennis online om iedereen op weg te helpen naar een duurzamere groene leefomgeving, met of zonder onze professionele hulp. Deze kennisdeling en educatie helpt ook een stedelijk publiek te interesseren voor de voedselbosproducten van onze locaties en die van anderen.

Daarnaast zetten we in op samenwerkingen met boeren, maatschappelijke partners en kennisinstituten voor structurele onderzoeksprogramma’s om de impact van voedselbosbouw en agroforestry (als eerste stap richting voedselbosbouw) in al haar aspecten te monitoren en evalueren.

Voorbeeld en koploperfunctie

Gezamenlijk stimuleren de activiteiten de kennis en het bewustzijn rondom ecologie, voedselproductie en duurzaamheid. Door strategisch aan goede voorbeelden in de praktijk te werken en daarbij de uitdagingen en dilemma’s niet uit de weg te gaan werken we stapsgewijs aan een systeemverandering in de landbouw en het stedelijk groenbeheer. We willen daarbij laten zien dat duurzaamheid wel degelijk grote veranderingen vraagt in onze manier van leven maar dat hierin kansen liggen voor een waardevol leven in een mooie en gezonde leefomgeving voor iedereen. Ondergrond wil hierin met andere pioniers koploper in zijn.

Meer weten?

Wil je weten wat Ondergrond voor jou kan betekenen?